услуги

Нашата геодезическа фирма предлага широк спектър от професионални услуги, които се отличават с високо качество и надеждност.

Общи геодезически дейности и кадастър

Геодезически дейности в инвестиционното проектиране

Геодезически дейности в устройственото планиране

Геодезически дейности в строителството

 • Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и работна геодезическа основа (РГО)
 • Изработване на геодезическа снимка и топографски план
 • Изготвяне на план на подземна и надземна инфраструктура
 • Площна нивелация
 • Заснемане на линейни обекти (пътища, реки, канали, електропроводи и др.)
 • Пространствено заснемане на фасади, калканни стени и недостъпни точки
 • Изработване на надлъжни и напречни профили
 • Определяне на площи и обеми
 • Трасиране на граници, сгради и съоръжения
 • Изследване на деформации
 • Екзекутивно заснемане на линейни площни обекти
 • Оцифряване и съвместяване на цифрови модели
 • Изготвяне на проекти по вертикално планиране – вътрешно квартални пространства, сгради, улици, зони за благоустрояване
 • Геометрично решение на улици, кръстовища и паркинги
 • Трасировъчни проекти на сгради и съоръжения
 • Нивелетни проекти
 • Проект за картограма на земни маси
 • Проекти за третиране на хумусния слой
 • Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)
  – план за регулация
  – план за улична регулация
  – парцеларен план
  – план-схема за вертикално планиране към ПУП
 • Частично изменение на подробни устройствени планове
 • Нивелетни проекти и нивелационни планове
 • Трасировъчен карнет на дворищната регулация
 • Трасиране на осова мрежа
 • Трасиране на имотни граници
 • Отстраняване на фактически грешки при регулационен план
 • Проверка на имотни граници
 • Определяне на площта на урегулиран поземлен имот
 • Даване на строителна линия и ниво
 • Трасиране на изкопни работи
 • Определяне обема на иззетите земни маси
 • Прецизно трасиране на сгради (контур, оси и колони и отделни конструктивни елементи)
 • Контрол по време на строителството
 • Трасиране на окачени фасади
 • Контролни геодезически заснемания на извършените строителни работи
 • Екзекутивно геодезично заснемане
 • Нанасяне в кадастралния план по чл.52 от ЗКИР
 • Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти
 • Нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради в кадастралната карта
 • Образуване на нови имоти
 • Проекти за разделяне или обединяване на имоти
 • Изменения на кадастрални и специализирани карти
 • Определяне на площта на поземлен имот

имате въпроси?

Свържете се с нас за безплатна консултация.